Thursday, January 28th, 2021

Vilkår TV og bredbåndstjenester.

1. GENERELT

1.1 Gyldighetsområde

De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Ytre Rælingen Antennelag SA (heretter YRAL) eller formidlet av YRAL. Tilknytning til bredbåndsnettet leveres hvis det er teknisk mulig å levere kabelmodem til abonnenten.

1.2 Bestilling av abonnement

Bestilling av abonnement og tjenester via Web, skriftlig eller muntlig er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser. Dersom en kunde tar i bruk YRAL sine tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale, anses vedkommende for å ha akseptert nærværende vilkår. Etter at kabelmodem og/eller dekoder er gjort tilgjengelig for kunden, gjelder de vilkår for oppsigelse som følger av punkt 7 nedenfor.

Om det etter at YRAL har meddelt kunden at YRAL kan levere tjenesten, skulle vise seg at YRAL likevel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere tjenesten eller ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere tjenesten til angitt tid, er YRAL ikke ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinket eller utelatt levering.

1.3 Parter

Alle juridiske og myndige personer med fast bopel i Norge og som er tilknyttet YRAL sitt kabelnett og har en kvalitet og kapasitet på sitt interne nett i eget hus som tilfredsstiller kravene til installering av kabelmodem kan i utgangspunket abonnere på YRAL’s tjenester.

1.4 Kredittvurdering

Det vil bli foretatt en rutinemessig kredittvurdering av nye abonnenter. YRAL har rett til å avslå leveranse uten ytterligere begrunnelse.

1.5 Bindingstid

Bindingstid vil til en hver tid være bindingstiden som skriftlig er oppgitt ved kontraktinngåelse. Ved nytegning er bindingstiden 12- tolv mndr. Etter 12 månders perioden vil bindingstiden være 3- tre mndr.

1.6 Fakturering

Fakturering av bredbåndsabonnement skjer hvert halvår.

2. PRODUKTER

2.1 Bredbåndstilgang

YRAL gir kunden en bredbåndstilgang via sitt kabelnett med nærmere avtalt kapasitet, og et kabelmodem. Bredbåndstilgangen er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser kan forekomme. Kabelmodem er kundens eiendom. Kunden er selv ansvarlig for eget tradisjonelt telefoni- eller ISDN abonnement. Linjehastigheten vil være inntil den bestilte hastighetsklasse. Bredbåndstilgangen leveres til en definert kilobit per sekund rate. Kunden må påregne at effektiv linjehastighet kan være noe lavere enn den definerte hastighet på grunn av signaltap på linjen. YRAL kompenserer etter evne signaltapet på linjen, hvis ikke annet er spesifisert, men særlig i perioder med stor belastning på nettet vil kunden kunne oppleve å få dårligere kapasitet og hastighet enn opplyst i prislisten.

Er det av tekniske årsaker ikke mulig å levere den bestilte hastighetsklassen, anses den høyest mulige klassen bestilt. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere bredbåndstilknytning til kunden, betaler ikke kunden noe for forsøket med mindre annet er avtalt.

Bredbåndstilgang leveres til nettermineringspunktet (NTP). NTP defineres som overgangen mellom netteiers nett og privat nett. Intern kabling som måtte være nødvendig for å levere bredbånd til boligen er kundens eget ansvar. Om kunden ønsker fremføring av nye kabler og kontakter i forbindelse med oppkobling eller installasjon av kabelmodem må kunden betale tillegg for dette, ut over etableringsprisen fra YRAL, i henhold til YRAL’s eller underleverandørs gjeldende priser for dette.

2.2 TV-tjenesten

TV-tjenesten omfatter innhold som Telenor til enhver tid tilbyr.
Kunden må ha utstyr og programkort for å kunne se innhold som er kodet. Programkort og annet utstyr fra Telenor skal bare brukes sammen med de(n) dekoder(e) som er registrert på kunden. Kunden skal så fremt utstyret har denne funksjonen, straks etter installasjon gi programkortet og/eller dekoder en personlig kode.

Programkortet gir tilgang til TV-tjenester kunden har inngått avtale om, og skal ikke benyttes for kommersielle forhold, med mindre annet er avtalt.

Utlevert dekoder er Telenor sin eiendom.

3. PRISER

3.1 Abonnementspriser

Kunden betaler engangs etableringspris, samt månedlig abonnementsavgift. Prisene fremgår av YRAL´s til enhver tid gjeldende prisliste. YRAL skal varsle kunden om prisendringer. Ved eventuell økning av prisene skal kunden varsles skriftlig minst en måneder før endring trer i kraft. Varsel utsendt til kundens e-post adresse regnes som skriftlig varsel.

3.2 Tilleggstjenester

Priser på tilleggstjenester, følger av egne prislister.

4. FAKTURERING

Etableringspris faktureres sammen med første fakturering av abonnement. Kunder faktureres forskuddsvis for faste avgifter.  Første faktura vil således dekke etablering og abonnement fra tilknytningstidspunktet og frem til og med termin etter fakturaforfall. Tilleggstjenester faktureres enten pr. måned av YRAL eller direkte fra en av YRA´s samarbeidspartnere. YRAL´s samarbeidspartnere kan ha faktureringsrutiner som avviker fra YRAL´s faktureringsrutiner. Abonnementet faktureres fra den dato kabelmodemet og/eller dekoder er gjort tilgjengelig for kunden.

5. KUNDENS BETALINGSPLIKT

Den som er registrert som kunde hos YRAL, er ansvarlig for betaling av de ytelser YRAL eller YRAL´s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra YRAL´s side.

6. ENDRINGER

6.1 Melding

Endringer som har betydning for abonnementet skal om mulig meldes til YRAL 1 – en – måned før endringen trer i kraft.

6.2 Flytting

Kunden kan ta med seg abonnementet dersom kunden flytter til en bolig tilknyttet YRAL´s kabelnett og hvor kapasiteten tilfredsstiller kravene til installering av kabelmodem og/eller dekoder. Kunden må da betale en flyttepris etter gjeldende prisliste. Dersom abonnementet ikke flyttes til kundens nye adresse og abonnementet ikke overdras, se eget punkt 8, må abonnementet sies opp i henhold til punkt 7 nedenfor. Kunden må varsle YRAL minst 1 – en – måned før flytting skal skje.

6.3 Hastighetsklasse – bredbånd

Kunden kan be om endring av hastighetsklasse. Forhøyelse av hastighet forutsetter at det er teknisk mulig å levere.

6.4 E-post levert av YRAL

E-post på domenet @yrnett.no vil man kunne få når man har TV og/eller bredbåndstjenesterleveranse levert av YRAL. Ved oppsigelse, vil E-post adressen bli slettet.

7. OPPSIGELSE

7.1 Kunder med 3- tre mndr. bindingstid.

Oppsigelse meldes laget skriftlig senest 1 – en – måned før utløp av bindingstiden og vil være virksom fom påfølgende faktureringsperiode.
Dersom YRAL ikke har mottatt oppsigelse senest 1 – en – måned før utløpet av avtalt bindingstid løper abonnementet videre med alminnelig oppsigelsesfrist.

7.2 Kunder med 12- tolv mndr. bindingstid.

Oppsigelse meldes laget skriftlig senest 1 – en – måned før utløp av bindingstiden og vil være virksom fom utløp av bindingstiden. Oppsigelse før denne perioden vil kun være gyldig dersom YRAL ikke har oppfylt sine forpliktelser i hht til inngått kontrakt. Abonnenten må ved oppsigelse dokumentere brudd på leveranse i hht til kontrakt som er av en slik art at oppsigelse er naturlig.
Dersom YRAL ikke har mottatt oppsigelse senest 1 – en – måned før utløpet av avtalt bindingstid løper abonnementet videre med alminnelig oppsigelsesfrist.

7.3 Kunder uten bindingstid (alminnelig oppsigelsesfrist).

Oppsigelse meldes laget skriftlig. Ordinær oppsigelsestid er på ut inneværende måned pluss 2 kalendermåneder, dette forutsetter at du ikke er innenfor bindingstid. Oppsigelse før denne perioden vil kun være gyldig dersom YRAL ikke har oppfylt sine forpliktelser i hht til inngått kontrakt. Abonnenten må ved oppsigelse dokumentere brudd på leveranse i hht til kontrakt som er av en slik art at oppsigelse er naturlig.

8. OVERDRAGELSE

8.1 Overdragelse fra kunden

Kunden kan overføre abonnementet til ny abonnent ved å gi skriftlig melding om dette til YRAL  1 – en – måned før overdragelsen skal skje. Ny abonnent må ovenfor YRAL bekrefte at vedkommende overtar forpliktelsene. Overdragelsen kan finne sted  1 – en – måned etter at skriftlig bekreftelse er mottatt fra både overdragende og overtakende kunde. Ved dødsfall eller dersom kunden har fraflyttet husstanden og den tidligere samboer/ektefelle har disponert abonnementet i minst et år, kan overdragelse av abonnement dog finne sted uten omkostninger ved melding fra den som ønsker å overta abonnementet. Kunden er forpliktet av nærværede vilkår inntil ny abonnent er registrert. I alle tilfelle er overdragelse betinget av YRAL´s godkjennelse. Overdragelse av abonnement kan ikke finne sted til ny adresse. Overdragelse av abonnement vil bli fakturert i henhold til vår prisliste.

8.2 Overdragelse fra Ytre Rælingen Antennelag SA.

YRAL forbeholder seg retten til å kunne overdra sine rettigheter og plikter etter abonnementet til en annen egnet leverandør så fremt dette ikke er urimelig for kunden.

9. FEIL ELLER MANGLER VED PRODUKTET

9.1 Reklamasjon

Før feil meldes, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik YRAL har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til YRAL slik at YRAL kan iverksette tiltak for avhjelp.

9.2 Avhjelp

YRAL skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av YRAL, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med YRA, betaler ikke YRAL disse utgiftene.

9.3 Erstatning

9.3.1 Direkte tap

YRAL er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis YRAL godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor YRAL´s kontroll, og som YRAL ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

9.3.2 Indirekte tap

YRAL er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra YRAL´s side. Som indirekte tap regnes:

  • tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
  • tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
  • tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
  • tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av YRAL eller Telenor og gjenstander som utstyret brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets forutsatte bruk.

9.3.3 YRAL´s samlede ansvar

YRAL´s samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 1.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Ytre Rælingen Antennelag SA’s side.

9.4 Heving

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra YRAL´s side.

10. TAUSHETSPLIKT

YRAL og YRAL´s sine leverandører plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende kundens bruk av produktet og om innholdet i kundens kommunikasjon på nettet. Slike opplysninger kan likevel utleveres med kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når YRAL er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

11. KUNDENS MISLIGHOLD

11.1 Betalingsmislighold fra kunden

Ved betalingsmislighold vil YRAL sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden vil bli belastet med forsinkelsesrente etter lov om rente ved forsinket betaling og purregebyr slik dette fremkommer av YRAL´s til enhver tid gjeldende prisliste. Tjenester som forutsetter kreditt vil ikke kunne bli påregnet levert før gjelden er betalt eller på annen måte bortfalt.

11.2 Erstatning

Kunden eller andre som har tilgang til kabelmodemet og/eller dekoder, er ansvarlige for tap og skade.

11.3 Stenging

YRAL kan stenge kundens tilgangen til TV og bredbåndstjenester helt eller delvis om kunden misligholder sine forpliktelser etter abonnementsavtalen, herunder ved ikke å betale i henhold til faktura sendt fra YRAL eller Ytre Rælingen Antennelag SAs samarbeidspartnere. Tilsvarende stengning kan iverksettes av YRAL om det foreligger mislighold som omtalt i bokstav b til d nedenfor i vilkårene punkt 11.4 eller om kunden utøver aktiviteter, herunder ”spamming” i bredbåndstjenesten, som kan forringe tjenestekvaliteten for andre brukere. Ved stengning vil kunden bli informert av YRAL. Dersom en stengt forbindelse gjenåpnes, vil det påløpe et gjenåpningsgebyr i følge prisliste.

11.4 Heving

YRAL kan med øyeblikkelig virkning heve ved vesentlig mislighold fra kundens side. Vesentlig mislighold foreligger blant annet dersom kunden;

  • ikke betaler etter første gangs purring,
  • bruker utstyr som ikke er typegodkjent,
  • bruker tjenesten i strid med offentligrettslige regler, eller
  • på annen måte grovt misbruker tjenesten, herunder ved krenkelse av tredjemenns rettigheter.

12. EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, herunder streik eller lockout og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, kan YRAL avbryte tjenesten helt eller delvis.

YRAL har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer av tjenesten som anses nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. YRAL er uten ansvar for kostnader, tap eller skade som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. YRAL vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig.

Det kan skje endringer i kabelnettet som gjør at YRAL ikke lenger kan levere. Dette medfører at tjenesten må stenges. Stenging av abonnement skal varsles minimum 1 – en – måned før linjen kobles ned.

13. ENDRING I VILKÅRENE

YRAL forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Ved vesentlige endringer i vilkårene har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter.

14. TVISTER

Ved vesentlig mislighold av disse vilkår kan hver av partene si opp avtalen uavhengig av ordinær oppsigelsesfrist.
Forut for oppsigelsen skal det likevel være forsøkt forhandlinger mellom partene.

Dersom det oppstår tvist om forståelsen eller praktiseringen av avtalen, skal dette primært løses ved forhandlinger mellom partene.

Dersom forhandlinger ikke fører fram, skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstolene. Nedre Romerike herredsrett er rett verneting.

Partene kan etter at tvist har oppstått, bli enige om at tvisten skal løses ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven kap. 32.

Vilkår for TV og bredbåndstjenester pr. 15.12.2019